Utbrändhet

Utbrändhet är ett begrepp som har stark koppling till psykologisk stress och anses vara en reaktion på kronisk stress. Termen beskriver ett tillstånd där individen saknar energi och prestationen avtar. Stressreaktionen har specifika arbetsrelaterade karakteristiska och innehåller flera stressorer. Även om källan till dessa stressorer kanvariera beroende på profession och arbetsplats, är symptomen för utbrändhet detsamma.

När utbrändhet började diskuteras och vetenskapligt utforskades på 1980-talet var begreppet knuten till professioner som i sitt arbete handskades med andra människor. Sen dess har begreppet vidgats och tillståndet har kommit att inkludera även andra yrkesgrupper. Maslach, som anses vara pionjär inom området, definierar utbrändhet som en kris i yrkesutövarens relation till arbetet och påpekar att detta är ett icke-kliniskt syndrom som förekommer i vanliga arbetande populationer.

Utbrändhet har definierats olika av olika författare men en enighet råder över vissa punkter. Exempelvis menar man att tillståndet karakteriseras av I) dominerande drag av trötthetssymptom såsom mental eller emotionell utmattning, II) trötthet och nedstämdhet; III) individerna kan komma att uppvisa olika typer av fysiska stressymptom; IV) utbrändhetssymptomen är arbetsrelaterade; V) symptomen visar sig hos ”normala” individer som inte har upplevt psykopatologi förut;VI) att effektiviteten och arbetsförmågan sjunker på grund av negativa attityder och beteenden

De emotionella symptomen relaterad till utbrändhet påminner i mångt och mycket om andra affektiva sjukdomar såsom depression och nedstämdhet. Samtidigt yppar tillståndet en tydlig koppling till yrkesliv som bör beaktas för att individen ska få möjlighet att må bättre och inte fjärmas ytterligare från arbetet. I detta avseende bli även förståelse för rehabilitering central. PsykoterapiCenter har leg. psykologer som besitter en sådan sammanblandad vetande, alltså kunskapen om psykopatologi och förståelsen för hur sträva efter att återuppbygga förmågan hos individen. Denna kompetens är viktigt dels för hanteringen av sviterna från en långvariga känslomässig överansträngning som oftast föranlett sjukdomsdebuten dels för att möjliggöra en process som tar hänsyn och är anpassad till individen.

Kontakta oss för mer information!